OLMETEC®
  OLMEGAN®
20 mg/12,5 mg20 mg/25 mg
  OLMEGAN®
40 mg/12,5 mg40 mg/25 mg
  Sevikar®